Disclaimer

 

1. Inleiding

De beheerder beheert deze site met het oog op het verzamelen en verspreiden van informatie over de 'schoolfilm'. De bedoeling van de website is louter educatief en is op geen enkele manier vanuit een commercieel oogpunt opgezet. 

In deze tekst wordt de aansprakelijkheid van de beheerder van deze site ten opzichte van gebruikers en derden afgelijnd. Doel is om een optimale gebruikservaring te verzekeren. 

 

2. Inhoud en kwaliteit van de informatie

De beheerder van deze website staat garant voor een gedegen kwaliteit van de inhoud van de aangeboden informatie. Wanneer uit het gebruik van de informatie blijkt dat de website foute, onvolledige of voorbijgestreefde informatie bevat, wordt de gebruiker van de website uitgenodigd om dat aan de beheerder te melden via het contactadres.

 

3. Wettelijk beschermde informatie, werken en prestaties

De beheerder van de website tracht te allen tijde en te goeder trouw te verzekeren dat het onderwerp, onderhoud en beheer van deze site voldoet aan de vereisten van de regelgeving die van toepassing is, zoals de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of van intellectuele eigendomsrechten, gelet op de uitzonderingen die worden gemaakt voor het aanbieden van informatie, werken en prestaties binnen educatieve contexten en uitzonderingen ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek en voor zover ze verantwoord is door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling. 

Als de gebruiker, ondanks deze inspanningen meent dat bepaalde informatie op deze website onrechtmatig is of zijn/haar rechtmatige belangen schaadt, wordt de gebruiker verzocht om hiervan onverwijld melding te maken aan de contactpersoon, zodat de desbetreffende informatie verwijderd of ontoegankelijk gemaakt kan worden. Verwijderen of ontoegankelijk maken van de informatie kan uitsluitend gebeuren wanneer het verzoek daartoe redelijk en op het eerste gezicht legitiem is.

De website en de databank zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht ligt bij de beheerder van de website. De beheerder van de website kan beschouwd worden als de producent van de databank. Bijgevolg zal de gebruiker de auteurswet van 30 juni 1994 en de sui generiswet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databaken moeten respecteren. 

 

4. Schending van eigendomsrechten door derden

De beheerder van de website kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schending van de eigendomsrechten door derden, bijvoorbeeld wanneer deze website ingezet wordt buiten educatieve contexten en in het bijzonder voor commerciële doeleinden.

 

5. Algemene aansprakelijkheid

 De beheerder kan, behoudens opzet, bedrog of grove fout en nalatigheid in zijn hoofde, niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die bezoekers van de website hebben geleden door het consulteren of gebruiken van de website en de erin opgenomen informatie. Hetzelfde geldt voor schade die is ontstaan door de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de website.  

 

6. Bevoegde jurisdictie

Het Belgische recht is van toepassing, onverminderd de toepassing van Europese regelgeving met directe werking. 

Bij geschillen wordt ernaar gestreefd om eerst in der minne een oplossing te vinden alvorens beroep gedaan kan worden op de tussenkomst van gerechtelijke instanties.